Stærðfræði á unglingastigi

Grunnskóli Drangsness 2019-2020

Unglingadeild (8.-10. bekkur)

Námsgrein: Stærðfræði

Kennarar: Aðalbjörg Óskarsdóttir 

Tímafjöldi á viku: 4-6 kennslustundir þar af 2-3 inni í smiðjutímum

Skólaárið skiptist í haust-, mið- og vorönn 

Stærðfræðikennsla í Grunnskóla Drangsness er í samkennslu og byggist á einstaklingsmiðaðri kennslu. Þó er  áhersla lögð á að nemendur vinni í hópum þar sem hægt er að koma því við. 

Í vinnslu!

 

Í lok 10. bekkjar skal nemandi hafa náð eftirfarandi viðmiðum 

Hæfniviðmið

Leiðir, kennari

Leiðir, nemandi

Námsmat

Að geta spurt og svarað með stærðfræði

Að nemandi geti: 

– rætt um stærðfræðileg hugtök, tilgang þeirra og takmörk.

– fundið, sett fram og afmarkað stærðfræðiþrautir, lagt mat á lausnir m.a. með því markmiði að alhæfa út frá þeim

– sett upp, túlkað og gagnrýnt stærðfræðilegt líkan af raunverulegum aðstæðum 

– unnið með einfaldar sannanir 

 • Einstaklingsmiðuð kennsla
 • Þrautalausnir
 • umræða 
 • sjálfstæð vinnubrögð
 • umræða
 • Símat
 • Vinnusemi

Að kunna að fara með tungumál og verkfræði stærðfræðinnar 

Að nemandi geti:

– sett fram og notað mismunandi framsetningu sama fyrirbæris

– þýtt úr daglegu máli yfir á táknmál stærðfræðinnar

– tjál sig munnlega, skriflega og myndrænt um stærðfræðileg efni.

– valið verkfæri og notað markvisst til að rannsaka stærðfræðileg efni og setja fram niðurstöður.

 • Einstaklingsmiðuð kennsla
 • Þrautalausnir
 • umræða 
   

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar

Að nemandi geti: 

– notað hlutbundin gögn og teikningar til að þróa lausnaleiðir

– sett fram tilgátur og gert tilraunir með áþreifanlegum gögnum

– undirbúið og flutt stærðfræðikynningar 

– notað stærðfræði til að finna lausnir á verkefnum sem takast þarf á við í daglegu lífi og gera sér grein fyrir verðgildi peninga.

 • Einstaklingsmiðuð kennsla
 • Þrautalausnir
 • umræða 
   

Tölur og reikningur

Að nemandi geti: 

-notað rauntölur og greint samhengi milli talna í ólíkum talnamengjum

– notað sætiskerfisrithátt og sýnt að hann skilur þær reglur sem gilda um hann. 

– skýrt sambandið milli almennra brota, tugabrota og prósenta.

– leyst viðfangsefni daglegs lífs með hugarreikningi, vasareikni, tölvuforritum og skriflegum útreikningum. 

– reiknað með ræðum tölum m.a. við lausnir á jöfnum

– notað almenn brot, tugabrot og prósentur við útreikninga á daglegum viðfangsefnum

– nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna og notað þá þekkingu við útreikninga og mat á þeim 

 • Einstaklingsmiðuð kennsla
 • Þrautalausnir
 • umræða 
 
 • Kaflapróf
 • Vinnusemi

Algebra

Að nemandi geti: 

-unnið með talnarunur og rúmfræðimynstur til að rannsaka og koma skipulagi á og alhæfa um það á táknmáli algebrunnar og sett fram stæður með breytistærðum

– leyst jöfnur og einfaldar ójöfnur

– leyst saman jöfnur með fleiri ein einni óþekktri stærð. 

– ákvarðað lausnir á jöfnum og jöfnuhneppum með myndritum og lýst samandi breytistærða með föllum. 

   
 • Kaflapróf
 • vinnusemi

Rúmfræði og mælingar

Að nemandi geti:

– notað undirstöðuhugtök rúmfræðinnar þar með talin hugtök um stærðarhlutföll, innbyrðis afstöðu lína, færslur og fræðilega eiginleika tví- og þrívíðra forma

– teiknað skýringarmyndir og unnið með teikningar annarra 

– notað mælikvarða og unnið með einslaga form, útskýrt Pýþagoras og reglu um hornasummu í marghyrningi og beitt henni í margvíslegu samhengi. Reiknað út hliðarlengdir og horn þríhyrninga út frá þekktum eiginleikum. 

– mælt ummál, flöt og rými, reiknað stærð þeirra. 

– sett fram einföld rúmfræðileg rök og sannanir 

– Túlkað jöfnur í hnitakerfi og notað teikningar í hnitakerfi til að leysa þær. 

 • Einstaklingsmiðuð kennsla
 • Þrautalausnir
 • umræða 
 • hópverkefni
 • sjálfstæð vinnubrögð
 • kaflapróf
 • vinnusemi

Tölfræði og líkindi

Að nemandi geti:

-geti notað tölfræðihugtök til að setja fram, lýsa, skýra og túlka gögn.

– skipulagt og framkvæmt einfaldar tölfræðikannanir og dregið ályktanir af þeim.

– lesið, skilið og lagt mat á upplýsingar á tölfræðiupplýsingar

– framkvæmt tilraunir og túlkað niðurstöður

– Einstaklingsmiðuð kennsla

– Þrautalausnir

– umræða 

 

-Kaflapróf

– vinnusemi