Upplýsinga- og tæknimennt

Upplýsinga- og tæknimennt fær gott rými í námi nemenda við Grunnskóla Drangsness. Skólaárið 2018-2019 varð skólinn hluti af verkefninu Forritarar framtíðarinnar en í því felst m.a. skólinn er skuldbundinn til þess að kenna forritun og vinna að því að efla og auka áhuga á forritun og hagnýtingu á tækni meðal nemenda og starfsmanna skólans. Skólaárið 2017-2018 fékk skólinn Microbit tölvur í gegnum verkefnið  Microbit sem hleypt var af stokkunum haustið 2016 af mennta- og menningarmálaráðuneytinu, Samtökum iðnaðarins, Menntamálastofnun, KrakkaRúv og fjölda fyrirtækja á Íslandi. Markmið verkefnisins er að efla þekkingu og áhuga ungs fólks á Íslandi á forritun og tækni, enda ljóst að á næstu árum verður þekking á forritun og tækni forsenda flestra starfa hér á landi eins og annars staðar. Kennarar sjá um kennslu í upplýsinga- og tæknimennt en starfandi forritari hefur haft umsjón með kennslu í forritun sem hefst á miðstigi. Auk þess hafa nemendur og starfsmenn tekið á móti gestum sem kynnt hafa óþrjótandi möguleika á sviði upplýsinga- og tæknimenntar ásamt því að kynna starfssvið sitt sem byggir á þróun og notkun tækni s.s. eins og hugbúnaðar o.s.frv. Í öllu námi við skólann  er lögð áhersla á að nemendur öðlist þekkingu á námsforritum og fleiru sem auðveldað getur þeim nám og dagleg störf. 

 

Grunnskóli Drangsness 2019-2020

Námsgrein: Upplýsinga- og tæknimennt í yngstu deild (1.-4. bekkur)

Kennarar:  Marta Guðrún Jóhannesdóttir

Tímafjöldi á viku: 1 kennslustund

Skólaárið skiptist í haust-, mið- og vorönn 

Upplýsinga- og tæknimennt er samþætt öðrum greinum s.s. eins og íslensku þar sem unnin eru ýmis konar verkefni sem reyna á hæfni nemenda til þess að afla sér upplýsinga og vinna úr þeim. Eftir því sem líður á nám í yngstu deild eru gerðar auknar kröfur til nemenda hvað varðar fingrasetningu, sjálfstæði í vinnubrögðum, skilningi á tækjabúnaði og helstu forritum sem nýtt eru í kennslu ólíkra námsgreina. Unnið er með ábyrga notkun og öryggi á markvissan hátt með ýmsum verkefnum; umræðum, skapandi verkefnum o.s.frv.

 

Hæfniviðmið, við lok 4. bekkjar getur nemandi 

Leiðir, kennari

Leiðir, nemandi

Námsmat

Vinnulag og vinnubrögð 

nýtt upplýsingaver sér til gagns og ánægju, s.s. til lesturs, hlustunar og leitarnáms, • nýtt rafrænt námsefni á einföldu formi til stuðnings við vinnutækni og vinnulag, • sýnt frumkvæði og tekið þátt í samvinnuverkefnum undir leiðsögn, • gert sér grein fyrir ólíkum aðferðum við notkun á ýmsum tæknibúnaði, • beitt undirstöðuatriðum í fingrasetningum.

Kennari kennir  rétt vinnulag við tölvur. Þekkingar í öllum greinum leitað með hjálp tölvunnar og veraldarvefsins. Námsforrit eru nýtt í ýmsum verkefnum s.s. Eins og sögugerð (stop motion o.fl. aðgerðir nýttar). Ritun fer að hluta til fram í ChromeBook _ GoogleDrive, þar sem safnað er saman efni nemanda í ritun. Aðferðir verklegrar kennslu, umræðu- og spurnaraðferðir, þulunám- og þjálfunaræfingar og þrautalausnir eru meðal þeirra leiða sem kennari fer í sinni kennslu. 

Nemandi öðlast færni í að leita sér upplýsinga, vinna sjálfstætt með aðstoð ólíkra námsforrita og nýta sér alla þá möguleika sem tæknin felur í sér. 

Námsmat byggist á verkefnum og virkni í tímum og er sett fram í formi umsagna.

Upplýsingaöflun og úrvinnsla

leitað upplýsinga og nýtt við verkefnavinnu, • nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni, • unnið með heimildir, • nýtt upplýsingatækni og forrit við uppbyggingu einfaldra verkefna, • nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu á einföldum tölulegum gögnum.

Í öllum námsgreinum leggur kennari áherslu á að efla færni nemenda í að nýta rafrænt efni, gagnvirkt efni o.s.frv. Í náttúrufræði er t.d. notast við efni af vef, myndbönd, gagnvirkar æfingar o.s.frv. nýtt til þess að gefa nemendum innsýn inn í viðfangsefni hverju sinni. 

Nemendur sýna m.a. aukin skilning á mikilvægi þess að geta nýtt sér forrit, hugbúnað o.s.frv. til þess að miðla upplýsingum og leita þeirra. 

Námsmat byggist á verkefnum og virkni í tímum og er sett fram í formi umsagna.

Tækni og búnaður

notað hugbúnað/forrit við einföld ritunarverkefni og framsetningu tölulegra gagna, • notað einfaldan hugbúnað/ forrit við myndvinnslu, • nýtt hugbúnað við einfalda vefsmíð.

Kennari nýtir ýmsar leiðir til þess að gefa nemendum færi á að nýta hugbúnað og forrit við að miðla efni ásamt því að setja upp kyningar og eða aðrar upplýsingar með aðstoð vefsins. 

Nemendur geti unnið sjálfstætt í í helstu ritvinnsluforritum (word, googledocs…) og geti valið sér hugbúnað / forrit sem hæfi verkefnum og viðfangsefnum hverju sinni. 

Námsmat byggist á verkefnum og virkni í tímum og er sett fram í formi umsagna.

Sköpun og miðlun 

lýst á með einföldum hætti eigin upplýsinga- og miðlalæsi, • notað hugbúnað/forrit við miðlun þekkingar á einfaldan hátt. 

Kennari hvetur til umræðna um upplýsinga- og miðlalæsis og tryggir að nemendur öðlist sjálfstæði í að nota heppileg forrit við miðlun þekkingar. 

Nemendur geti tjáð sig um upplýsinga- og miðlæsi ásamt því að að velja viðeigandi forrit til þess að miðla eigin þekkingu og upplýsingum. 

Námsmat byggist á verkefnum og virkni í tímum og er sett fram í formi umsagna.

Siðferði og öryggismál

sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga, • farið eftir einföldum reglum um ábyrga netnotkun og er meðvitaður um siðferðislegt gildi þeirra.

Kennari ræðir um og setur reglur um netnotkun, hann velur námsefni sem hvetur til áhuga og skilnings nemenda á mikilvægi öruggrar netnotkunar. 

Nemendur geti rætt um og unnið verkefni í tengslum við ábyrga netnotkun. Þeir sýni jafnframt skilning á mikilvægi öruggrar netnotkunar innan og utan skóla. 

Námsmat byggist á verkefnum og virkni í tímum og er sett fram í formi umsagna. Rættt um ábyrga notkun á samráðsfundum og gripið til viðeigandi ráðstafana ef þurfa þykir. 

 

Grunnskóli Drangsness 2019-2020

Námsgrein: Upplýsinga- og tæknimennt í miðdeild (5.-7. bekkur)

Kennarar:  Bjarni Þórisson forritari 

Tímafjöldi á viku: 1-2 kennslustundir

Skólaárið skiptist í haust-, mið- og vorönn 

Í vinnslu!

 

Hæfniviðmið, við lok 7. bekkjar getur nemandi 

Leiðir, kennari

Leiðir, nemandi

Námsmat

Vinnulag og vinnubrögð 

nýtt upplýsingaver sér til gagns bæði í stýrðu námi og á eigin forsendum, • nýtt rafrænt námsefni á ýmsu formi í tengslum við vinnutækni, vinnulag og annað nám, • sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir leiðsögn og í samvinnu með öðrum, • nýtt sér mismunandi tæknibúnað á hagkvæman og fjölbreyttan hátt, • beitt réttri fingrasetningu.

     

Upplýsingaöflun og úrvinnsla

nýtt fjölbreyttar leiðir og leitarvélar við markvissa öflun upplýsinga við hæfi, • nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni á fjölbreyttan hátt, • verið gagnrýninn á gæði ýmissa upplýsinga, • unnið með heimildir og sett fram einfalda heimildaskrá, • nýtt hugbúnað og forrit við einfalda uppbyggingu og uppsetningu ritsmíða, • nýtt hugbúnað/forrit við einfalda framsetningu á tölulegum gögnum.

     

Tækni og búnaður

nýtt hugbúnað/forrit við gerð ritunarverkefna og framsetningu tölulegra gagna, • nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, gerð stuttmynda og hljóð- og tónvinnslu, • nýtt hugbúnað/forrit við vefsmíðar.

     

Sköpun og miðlun 

rætt og útskýrt á gagnrýninn hátt eigið upplýsinga- og miðlalæsi, • nýtt hugbúnað/forrit við miðlun þekkingar á skapandi og skýran hátt.

     

Siðferði og öryggismál

sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga og við heimildavinnu, • farið eftir reglum um ábyrga netnotkun, er meðvitaður um siðferðislegt gildi þeirra og tekur ábyrgð á eigin samskiptum og gögnum á Neti- og netmiðlum.