Danska – Norræn mál og Norðurlönd

 

Grunnskóli Drangsness 2019-2020

Námsgrein: Danska í miðdeild og 8. bekk

Kennarar: Ísabella Benediktsdóttir stundakennari og Marta Guðrún Jóhannesdóttir 

Tímafjöldi á viku: 3 kennslustundir 

Skólaárið skiptist í haust-, mið- og vorönn 

Dönskukennsla hefst snemma í Grunnskóla Drangsness en byggir fyrst um sinn á því að nemendur öðlast þekkingu á Norðurlöndunum, sögu, tungumáli og menningu. Um samþættingu greina er að ræða þar sem fyrst og og fremst eru fléttaðar saman danska, samfélagsfræði, landafræði og náttúrufræði. Það kennsluefni sem notast hefur verið við er kennsluefni af námsvefnum Norden i skolen auk eftirfarandi námsbóka og eða efnis af vef: 

Start, Smart og Tænk les- og vinnubækur í dönsku. 

Grammatik, handbók í danskri málfræði og verkefni á vef

Klar Parat, grunnbók, vinnubók, hlustunarefni og kennsluleiðbeiningar

Leg med dansk og fleiri leikjavefir

Pinligt

Bordbombe

Ýmislegt efni af vef þó fyrst og fremst af vefnum Norden i skolen. 

Norðurlönd eftir Kristínu Snæland ásamt verkefnum, vefrallý um Norðurlönd af vef MMS

Ýmis verkefni í samvinnu við vinabekk í Danmörku og aðra skóla á Norðurlöndunum. 

Frá hausti 2019 hafa byrjendur í dönsku sótt eina kennslustund á viku í töluðu máli, leikjum og menningu undir stjórn stundakennara sem hefur dönsku að móðurmáli.

 

Hæfniviðmið, við lok 8. bekkjar (1. og 2. stig)

Leiðir, kennari

Leiðir, nemandi

Námsmat

Hlustun 

Nemandi getur skilið talað mál um efni er varðar hann sjálfan, áhugamál hans og daglegt líf þegar

talað er skýrt og áheyrilega, skilið í meginatriðum samtöl

og viðtöl um efni tengt daglegu lífi og efni sem tengist viðfangsefnum námsins og nýtt sér í ræðu og riti, fylgt þræði í aðgengilegu fjölmiðlaefni og efni

dægurmenningar sem höfðar til hans og getur sagt frá eða

unnið úr því á annan hátt, hlustað eftir einstökum nákvæmum atriðum þegar þörf krefur, eins og t.d. Tilkynningum og leiðbeiningum við

kunnuglegar aðstæður og brugðist við með orðum eða athöfnum.

Kennari notar talað mál eins oft og kostur er ásamt því að tryggja fjölbreytt og áhugavekjandi efni á því máli sem unnið er með. Farið er reglulega í leiki sem byggja á virkri hlustun, myndefni t.d. stuttmyndir og tónlistarmyndbönd af Norden i skolen eru reglulega nýtt til þess að þjálfa hlustun og skilning. Kennari tryggir námsefni sem hæfir hverjum og einum og notar fjölbreyttar kennsluaðferðir, byrjendur læri sem mest í gegnum leik og talað mál lagt til grundvallar í fyrstu. 

Nemendur þjálfist í að fara eftir fyrirmælum á dönsku bæði í rituðu og töluðu máli. Hlustar á einfalt hlustunarefni og öðlast nægilegan skilning til þess að geta svarað einföldum spurningum út frá því sem er sagt.   Fái tækifæri til að hlusta og horfa á einfalt myndefni með mæltu máli (stuttmynd) og tjái sig um efnið á einföldu máli. Tekur þátt í leikjum og verkefnum sem byggja á hlustun t.d. talnabingói, leikjum á vefnum Norden i skolen o.s.frv. 

Símat, munnleg próf og verkefni/kannanir sem byggja á hlustun. 

Lesskilningur

Nemandi getur 

– lesið sér til gagns og ánægju auðlesna texta af ýmsum gerðum um daglegt líf og áhugamál sem innihalda algengan orðaforða og beitt mismunandi lestraraðferðum eftir eðli textans og tilgangi

með lestrinum,

– skilið megininntak í

aðgengilegum frásögnum

dagblaða, tímarita og

netmiðla og brugðist við og

fjallað um efni þeirra,

-fundið lykilupplýsingar í

texta í þeim tilgangi að nýta í

verkefnavinnu,

-lesið sér til gagns og gamans

auðlesnar bækur og tímarit

ætluð ungu fólki og fjallað

um efni þeirra og skilið

leiðbeiningar og upplýsingar

um það sem snertir daglegt

líf, t.d. tómstundir og

ferðalög.

Kennari tryggir námsefni við hæfi og fjölbreytta texta sem eru líklegir til þess að vekja áhuga nemenda og eða tengjast áhugasviði þeirra. Verkefni af ólíkum toga er nýtt til þess að efla færni nemenda og lögð áhersla á tengslin milli norrænu málanna og líkindi á milli þeirra ásamt því að ýta undir sjálfstraust nemenda í greininni og gefa þeim færi á að leika sér með málið á sem fjölbreyttastan hátt. 

Nemendur þjálfist í lestri fjölbreyttra texta og fái aðstoð við að öðlast skilning og auka orðaforða sinn m.a. með  notkun Quizlet þar sem orðaforða úr námsefni er safnað saman. Vinni á skapandi hátt með texta og skrifi sinn eigin. Geti lesið og lýst daglegu lífi s.s. eins og heimili sínu, fjölskyldu, áhugamálum, námi  o.s.frv. 

Símat og kannanir í lesskilningi ásamt verkefnum sem reyna sérstaklega á lesskilning.  Reglulegar orðaforðakannanir og verkefni t.d. Í gegnum námsforritið Quizlet. 

Samskipti

Nemandi getur sýnt fram á að hann er nokkuð vel samræðuhæfur um efni sem hann þekkir vel, beitir máli, framburði, áherslum og hrynjandi af nokkru öryggi, skilur og notar algengustu orðasambönd daglegs máls og viðeigandi kurteisivenjur og kann aðferðir til að gera sig skiljanlegan, t.d. með látbragði, tekið þátt í óformlegu spjalli um áhugamál sín og daglegt líf,  bjargað sér við algengar aðstæður, t.d. í verslunum, á veitingastöðum og á ferðalögum, notað málið sem samskiptamiðil í kennslustundum og undirbúið, tekið og veitt viðtal.

Kennari tryggir fjölbreytt námsefni og kennsluaðferðir til þess að auka sjálfstraust og hæfni nemenda í samskiptum á málinu. Leikræn tjáning notuð, leikir og fleira sem ýtt getur undir áhuga nemenda og hæfni þeirra í samskiptum á málinu. 

Nemendur fái sem oftast tækifæri til að tjá sig á málinu með því að ræða í hópi, pörum eða við kennara t.d. um viðfangsefnið hverju sinni t.d. veðrið eða annað sem tengist stað og stund. Nemandi öðlist færni í framburði með hlustun og regluegum samskiptum við málhafa eftir því sem kostur er á (vinabekkir og gestakennarar). 

Símat, munnleg próf og alls kyns verkefni, fyrst og fremst leikir sem reyna á hæfni nemenda í samskiptum. 

Frásögn

Nemandi getur tjáð sig um það sem viðkemur daglegu lífi hans og því sem stendur honum nærri á vel skiljanlegu máli hvað varðar málnotkun, framburð, áherslur og orðaval, -sagt hnökralítið frá reynslu, framtíðaráformum og eigin skoðunum, 

-greint frá og lýst atburðum og athöfnum með stuðningi gátlista, tónlistar, mynda o.s.frv., 

-flutt einfalda, undirbúna kynningu á efni sem tengist náminu og flutt tilbúið eða frumsamið efni, t.d. stutt atriði eða sögu, einn eða í félagi við aðra.

Kennari tryggir fjölbreytt námsefni og kennsluaðferðir auk þess að bjóða upp á verkefni sem reyna á hæfni nemendans í að tjá sig á málinu. 

Nemendur takast á við ólík verkefni í töluðu og rituðu máli sem eflir færni þeirra í að segja frá. Nemendur fást við skapandi verkefni og nýta orðaforða sinn til þess að semja og flytja efni á málinu. 

Símat og regluleg samtöl ásamt munnlegum prófum. Kynningar og önnur verkefni sem reyna á hæfni nemenda til þess að tjá sig á málinu. Jafningjamat. 

Ritun

Nemandi getur skrifað samfelldan texta

um efni sem hann þekkir,

beitt grunnreglum málfræði

og stafsetningar nokkuð

rétt, sýnt fram á allgóð tök

á daglegum orðaforða og

orðaforða sem unnið hefur

verið með, skapað samhengi

í textanum og notað til þess

algengustu tengiorð og

greinarmerki,

-skrifað texta af mismunandi

gerðum, með stuðningi, t.d.

gátlista og fyrirmynda og

hagað máli sínu í samræmi við inntak og viðtakanda,

-sagt nokkuð lipurlega frá og

brugðist við því sem hann

hefur lesið, séð eða heyrt,

– lýst atburðarás eða því sem hann hefur upplifað og notað orðaforða sem lýsir þróun, hraða, eftirvæntingu o.s.frv.,

– samið texta þar sem

ímyndunaraflið fær að njóta

sín.

Kennari tryggir fjölbreytt námsefni og kennsluaðferðir. Reglulega er fengist við styttri og lengri ritunaræfingar og verkefni bæði frá kennara af vefnum Norden i skolen og úr námsbókum. 

Nemandi skili reglulega af sér texta, í fyrstu með aðstoð mynda og nýtir sér þann orðaforða sem hann þá býr yfir. Lengri textar, bréfaskriftir, dagbókarskrif og fleira eftir því sem á líður. 

Símat, sjálfsmat og jafningjamat. 

Menningarlæsi

Nemandi getur sýnt fram á að hann þekkir til og skilur allvel ákveðin lykileinkenni í menningu viðkomandi mál- og menningarsvæðis sem snúa að daglegu lífi og aðstæðum íbúanna, einkum ungs fólks og getur sett sig í þeirra spor, -sýnt fram á að hann þekkir til siða og hefða viðkomandi mál- og menningarsvæða og getur borið saman við eigin menningu, 

-sýnt fram á að hann áttar sig á skyldleika erlenda málsins við íslensku, eigið móðurmál eða önnur tungumál sem hann er að læra.

Kennari tryggir fjölbreytt námsefni og kennsluaðferðir auk námsumhverfis sem ýtir undir áhuga og þekkingu á menningu Norðurlandanna. Myndefni, textar og fleira efni af Norden i skolen lagt til grundvallar ásamt samstarfi og samskiptum við skóla á Norðurlöndunum. Samþætting námsgreinarinnar við samfélagsfræði, íslensku og náttúrufræði nýtt til þess að tryggja góðan og breiðan skilning á menningu og lífsháttum á málsvæðinu. 

Nemendur fást við verkefni sem reyna á skilning þeirra og þekkingu á málsvæðinu, taka þátt í umræðum um menningu svæðisins og kynnast sérkennum hennar ásamt því að fá reglulega færi á að bera saman það sem er sameiginlegt og það sem greinir að mál og menningu landanna á svæðinu. Lestur, hlustun og áhorf texta og myndefnis af vef Norden i skolen virkur þáttur í að reyna á kunnáttu nemenda í menningarlæsi. 

Símat, verkefni af ýmsu tagi s.s. eins og í tengslum við myndefni og texta af Norden i skolen vefnum. 

Námshæfni

Nemandi getur sett sér nokkuð raunhæf markmið, gert sér nokkra grein fyrir hvar hann stendur í náminu og beitt aðferðum til að skipuleggja sig og bæta þar sem þess gerist þörf,  beitt lykilnámsaðferðum til að auðvelda skilning og notkun á tungumálinu og valið aðferð sem hæfir viðfangsefninu, t.d. umorðað ef hann vantar orð og lesið í aðstæður og getið sér til hvaða samræður fara þar fram, 

-beitt sjálfsmati og tekið þátt í jafningjamati á raunsæjan hátt og veitt sanngjarna endurgjöf með stuðningi frá kennara, -nýtt sér eigin reynslu og þekkingu þegar kemur að því að tileinka sér nýja þekkingu, -tekið þátt í samvinnu um ýmiss konar viðfangsefni og sýnt öðrum tillitssemi, 

– nýtt sér algengustu hjálpartæki, s.s. uppflettirit orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit og leitarvélar.

Kennari ræðir reglulega við nemendur um stöðu þeirra í náminu og tryggir að nemendur fái aðgang að námsefni sem hentar hverjum og einum og geti lagt stund á nám í málinu á eigin hraða (einstaklingsmiður kennsla). Námsvirknikannanir nýttar ásamt ólíkum matsaðferðum s.s. eins og sjálfsmat og jafningjamat. Nemendur skipuleggja að mestu leyti nám sitt með kennara í gegnum áformsgerð og meta því reglulega stöðu sína og kortleggja hvar skóinn kreppir að. Notast er við samvinnunám í ýmsum verkefnum og fá nemendur í hendur og eða aðgang að ýmsum hjálpartækjum sem þeir efla færni sína í að nýta eftir því sem líður á námið. 

Áformsgerð, námsvirknikannanir og fleira sem nemendur læra að nýta til þess að meta stöðu sína og skipuleggja nám sitt í samvinnu við kennara. Nemandi vinni verkefni sem byggja á því að nýta orðabækur, veforðasöfn o.fl. 

Símat, nemendaviðtöl við annarlok, námsvirknikannanir o.s.frv. 

 

Grunnskóli Drangsness 2019-2020

Námsgrein: Danska í unglingadeild (8.-10. bekkur)

Kennarar: Ísabella Benediktsdóttir stundakennari og Marta Guðrún Jóhannesdóttir 

Tímafjöldi á viku: 3-4 kennslustundir 

Skólaárið skiptist í haust-, mið- og vorönn 

Í unglingadeild, 9. og 10. bekk er lögð rík áhersla á að efla orðaforða nemenda í dönsku og leggja rækt við hlustun og talað mál. Nemendur takast á við verkefni í ritun sem reynir á hæfni þeirra í málinu, málfræði og orðaforða.  Greinar eru að nokkru leiti samþættar þó fyrst og fremst danska, íslenska og náttúrufræði. Það kennsluefni sem notast hefur verið við er kennsluefni af námsvefnum Norden i skolen auk eftirfarandi námsbóka og eða efnis af vef: 

Smil og Ekko les- og vinnubækur í dönsku. 

Grammatik, handbók í danskri málfræði og verkefni á vef

Bordbombe

Léttlestrarbækur en þó fyrst og fremst lesefni af vefnum Norden i skolen, blaðagreinar, ljóð o.fl. 

Skam verkefni af Norden i skolen

The Rain – verkefni og verkefni í tengslum við aðra sjónvarpsþætti og kvikmyndir á dönsku. 

Ýmislegt efni af vef þó fyrst og fremst af vefnum Norden i skolen. 

Ýmis verkefni í samvinnu við vinabekk í Danmörku og aðra skóla á Norðurlöndunum. 

 

Hæfniviðmið, við lok 10. bekkjar

Leiðir, kennari

Leiðir, nemandi

Námsmat

Hlustun 

Nemandi getur fyrirhafnarlítið tileinkað sér talað mál um margvísleg málefni í kunnuglegum aðstæðum þegar framsetning er áheyrileg, – tileinkað sér aðalatriði úr kynningum og frásögnum sem eru innan áhuga-, náms- og þekkingarsviðs hans og brugðist við efni þeirra, sagt frá, unnið úr eða nýtt sér á annan hátt, án vandkvæða fylgst með aðgengilegu efni í fjöl- og myndmiðlum sér til gagns og ánægju, sagt frá og unnið úr, -hlustað eftir nákvæmum upplýsingum, valið úr þær sem við á og brugðist við eða unnið úr þeim.

Kennari notar talað mál eins oft og kostur er ásamt því að tryggja fjölbreytt og áhugavekjandi efni á því máli sem unnið er með. Rík áhersla er á notkun myndefnis t.d. sjónvarpsþátta og kvikmynda, fréttaefnis  o.s.frv. Kennari tryggir námsefni sem hæfir hverjum og einum og notar fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

Nemendur þjálfist áfram í að fara eftir fyrirmælum á dönsku bæði í rituðu og töluðu máli. Hlustað er á margvíslegt efni m.a. úr dönskum fjölmiðlum og af Norden i skolen sem nemendur svara spurningum úr. Horft á kvikmyndir og annað efni sem nemendur tjá sig um í ræðu og riti. Þátttaka í umræðum m.a. við jafnaldra af Norðurlöndunum. 

Símat, munnleg próf og verkefni/kannanir sem byggja á hlustun t.d. úr sjónvarpsþáttunum The Rain og Skam. 

Lesskilningur

Nemandi getur lesið sér til gagns og ánægju almenna texta af ýmsum toga með nokkuð fjölþættum orðaforða og valið lestraraðferð eftir eðli textans og tilgangi með lestrinum, – aflað sér upplýsinga úr texta, greint aðalatriði frá aukaatriðum, gert sér grein fyrir helstu niðurstöðum og nýtt sér í verkefnavinnu, 

-lesið sér til fróðleiks rauntexta, t.d. úr dagblöðum, tímaritum og netmiðlum sem fjalla um efni er varðar líf hans, aðstæður eða umhverfi, brugðist við efni þeirra, sagt frá eða unnið úr á annan hátt, -lesið sér til gagns, ánægju og þroska smásögur og skáldsögur ætlaðar ungu fólki og myndað sér skoðanir á efni þeirra og lesið og tileinkað sér efni sem tengist öðrum námsgreinum og hugtök sem tengjast þeim og nýtt í nýju samhengi.

Kennari tryggir námsefni við hæfi og fjölbreytta texta sem eru líklegir til þess að vekja áhuga nemenda og eða tengjast áhugasviði þeirra. Verkefni af ólíkum toga er nýtt til þess að efla færni nemenda og lögð áhersla á tengslin milli norrænu málanna og líkindi á milli þeirra ásamt því að ýta undir sjálfstraust nemenda í greininni og gefa þeim færi á að leika sér með málið á sem fjölbreyttastan hátt. 

Nemendur þjálfist í lestri fjölbreyttra texta og fái aðstoð við að öðlast skilning og auka orðaforða sinn m.a. með  notkun Quizlet þar sem orðaforða úr námsefni er safnað saman. Vinni á skapandi hátt með texta og skrifi sinn eigin. Nemendur vinna að því að geta llesið og rætt um málefni líðandi stundar, afþreyingarefni, framtíð sína og veruleika. Unnið er reglulega með ýmsa bókmenntatexta s.s. eins og sögur H.C. Andersen, smásögur, örsögur. ljóð og leikverk. Fá færi á að átta sig á meginatriðum í bókmenntasögu Norðurlandanna, sameiginlegan menningararf og sérkenni hvers lands. 

Símat og kannanir í lesskilningi ásamt verkefnum sem reyna sérstaklega á lesskilning.  Reglulegar orðaforðakannanir og verkefni t.d. í gegnum námsforritið Quizlet. 

Samskipti

Nemandi getur sýnt fram á að hann er vel samræðuhæfur um kunnugleg málefni, beitir nokkuð réttu máli, eðlilegum framburði, áherslum og hrynjandi, notar algeng föst orðasambönd úr daglegu máli og kann að beita viðeigandi kurteisis- og samskiptavenjum, hikorðum og ólíkum aðferðum til að gera sig skiljanlegan og skilja aðra, t.d. með því að umorða, -tekið þátt í óformlegu spjalli um daginn og veginn um efni sem hann er vel heima í 

– tekist á við margs konar aðstæður í almennum samskiptum, t.d. miðlað og tekið á móti upplýsingum á ferðalögum, sem gestgjafi eða í netsamskiptum, 

– tekið þátt í skoðanaskiptum, fært einföld rök fyrir máli sínu og tekið tillit til sjónarmiða viðmælanda.

Kennari tryggir fjölbreytt námsefni og kennsluaðferðir til þess að auka sjálfstraust og hæfni nemenda í samskiptum á málinu. Leikræn tjáning notuð, leikir og fleira sem ýtt getur undir áhuga nemenda og hæfni þeirra í samskiptum á málinu. 

Nemendur fái sem oftast tækifæri til að tjá sig á málinu með því að ræða í hópi, pörum eða við kennara t.d. um viðfangsefnið hverju sinni t.d. veðrið eða annað sem tengist stað og stund. Nemandi öðlist færni í framburði með hlustun og reglulegum samskiptum við málhafa eftir því sem kostur er á (vinabekkir og gestakennarar). 

Símat, munnleg próf og alls kyns verkefni, fyrst og fremst leikir sem reyna á hæfni nemenda í samskiptum. 

Frásögn

Nemandi getur tjáð sig áheyrilega um málefni sem hann þekkir, beitt tungumálinu af nokkurri nákvæmni hvað varðar reglur um málnotkun, framburð, áherslur, hrynjandi og orðaval, 

-tjáð sig skipulega með undirbúið eða óundirbúið efni sem hann þekkir, hefur hlustað á, lesið um eða unnið með í námi sínu, sagt skoðun sína á því og brugðist við spurningum, 

-flutt stutta frásögn eða kynningu um undirbúið efni blaðalaust og af nokkru öryggi, 

-samið, æft og flutt frumsamið efni, t.d. stutt atriði eða sögu, einn eða í félagi við aðra.

Kennari tryggir fjölbreytt námsefni og kennsluaðferðir auk þess að bjóða upp á verkefni sem reyna á hæfni nemendans í að tjá sig á málinu. 

Nemendur takast á við ólík verkefni í töluðu og rituðu máli sem eflir færni þeirra í að segja frá. Nemendur fást við skapandi verkefni og nýta orðaforða sinn til þess að semja og flytja efni á málinu. 

Símat og regluleg samtöl ásamt munnlegum prófum. Kynningar og önnur verkefni sem reyna á hæfni nemenda til þess að tjá sig á málinu. Jafningjamat. 

Ritun

Nemandi getur skrifað lipran samfelldan texta á hnökralitlu máli um efni sem hann hefur þekkingu á, sýnt fram á góð tök á orðaforða og meginreglum málnotkunar, fylgt hefðum varðandi uppbyggingu og samhengi texta og notað tengiorð við hæfi, 

-skrifað ýmsar gerðir af textum, bæði formlega og óformlega og hagað orðum sínum með lesanda í huga og í samræmi við inntak og tilgang með skrifunum,  skrifað um eða brugðist skilmerkilega við því sem hann hefur hlustað á, séð eða lesið og fylgt ákveðnu formi textagerðar þar sem það á við, 

-tjáð sig um skoðanir sínar, tilfinningar, reynslu og þekkingu, leikið sér með málið og látið sköpunargáfuna og ímyndunaraflið njóta sín. 

Kennari tryggir fjölbreytt námsefni og kennsluaðferðir. Reglulega er fengist við styttri og lengri ritunaræfingar og verkefni bæði frá kennara af vefnum Norden i skolen og úr námsbókum. 

Nemandi skili reglulega af sér texta, í fyrstu með aðstoð mynda og nýtir sér þann orðaforða sem hann þá býr yfir. Lengri textar, bréfaskriftir, dagbókarskrif og fleira eftir því sem á líður. 

Símat, sjálfsmat og jafningjamat. 

Menningarlæsi 

Nemandi getur sýnt fram á að hann þekkir vel til mannlífs og menningar á viðkomandi málsvæði og gerir sér vel grein fyrir hvað er líkt eða ólíkt hans eigin aðstæðum, 

– sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til innri samfélagsgerðar, hvað einkennir þjóðfélagið og það sem er efst á baugi hverju sinni, 

-sýnt fram á að hann kann nokkur deili á fjölbreyttum uppruna þegnanna á viðkomandi málsvæði og gerir sér grein fyrir takmörkunum staðalmynda og áhrifum fordóma, 

-getur greint á milli helstu afbrigða tungumálsins, t.d. hvað er danska, norska, sænska, færeyska, skoska, ameríska.

Kennari tryggir fjölbreytt námsefni og kennsluaðferðir auk námsumhverfis sem ýtir undir áhuga og þekkingu á menningu Norðurlandanna. Myndefni, textar og fleira efni af Norden i skolen lagt til grundvallar ásamt samstarfi og samskiptum við skóla á Norðurlöndunum. Samþætting námsgreinarinnar við samfélagsfræði, íslensku og náttúrufræði nýtt til þess að tryggja góðan og breiðan skilning á menningu og lífsháttum á málsvæðinu en þar er námsefni undir flokknum Loftslag og náttúra á Norden i skolen vefnum nýtt með markvissum hætti. 

Nemendur fást við verkefni sem reyna á skilning þeirra og þekkingu á málsvæðinu, taka þátt í umræðum um menningu svæðisins og kynnast sérkennum hennar ásamt því að fá reglulega færi á að bera saman það sem er sameiginlegt og það sem greinir að mál og menningu landanna á svæðinu. Lestur, hlustun og áhorf texta og myndefnis af vef Norden i skolen virkur þáttur í að reyna á kunnáttu nemenda í menningarlæsi. Nemendur fá færi á að átta sig á meginatriðum í bókmenntasögu og þekki til helstu verka og höfunda Norðurlandanna. Nemendur öðlist þekkingu á sameiginlegum menningararfi og sérkenni hvers lands. 

Símat, verkefni af ýmsu tagi s.s. eins og í tengslum við myndefni og texta af Norden i skolen vefnum en þemavinna byggir á þeim þemum sem boðið er upp á síðunni t.d. Norræn einkenni og ímynd, fjölbreytileiki, sannleikur og lygi o.s.frv. 

Námshæfni 

Nemandi getur sett sér raunhæf markmið, skipulagt nám sitt á markvissan hátt og lagt mat á eigin stöðu og námsframvindu, 

-beitt margvíslegum námsaðferðum sem geta komið að gagni í náminu og veit hvenær þær eiga við, t.d. nýtt sér samhengi í texta eða aðstæðum til að geta sér til um merkingu orða, 

– beitt á raunsæjan hátt sjálfsmati og jafningjamati í tengslum við viðfangsefni námsins og veitt sanngjarna endurgjöf, 

-nýtt sér reynslu sína og þekkingu til að skapa nýja þekkingu og nota í nýju samhengi, 

-unnið sjálfstætt, með öðrum og undir leiðsögn og tekið tillit til þess sem aðrir hafa til málanna að leggja, 

– nýtt sér öll helstu hjálpartæki, s.s. ítarefni, efni úr fjölmiðlum, orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit, tungumálaforrit og leitarforrit og umgengist þau af gagnrýni.

Kennari ræðir reglulega við nemendur um stöðu þeirra í náminu og tryggir að nemendur fái aðgang að námsefni sem hentar hverjum og einum og geti lagt stund á nám í málinu á eigin hraða (einstaklingsmiðuð kennsla). Námsvirknikannanir nýttar ásamt ólíkum matsaðferðum s.s. eins og sjálfsmat og jafningjamat. Nemendur skipuleggja að mestu leyti nám sitt með kennara í gegnum áformsgerð og meta því reglulega stöðu sína og kortleggja hvar skóinn kreppir að. Notast er við samvinnunám í ýmsum verkefnum og fá nemendur í hendur og aðgang að ýmsum hjálpartækjum sem þeir eiga að vera búnir að öðlast góða færni í að nýta við námslok. Kennari sér til þess að nemendur noti sem oftast ítarefni og öll tiltæk forrit og orðasöfn í sínu námi. 

Áformsgerð, námsvirknikannanir og fleira sem nemendur læra að nýta til þess að meta stöðu sína og skipuleggja nám sitt í samvinnu við kennara. Nemandi vinni verkefni sem byggja á því að nýta orðabækur, veforðasöfn o.fl. 

Símat, nemendaviðtöl við annarlok, námsvirknikannanir o.s.frv.