Stærðfræði á miðstigi

Grunnskóli Drangsness 2023-2024

 

Miðdeild (4.-6.bekkur)

Námsgrein: Stærðfræði

Kennarar: Heiðrún Helga Hjörleifsdóttir

Tímafjöldi á viku: 5-7 kennslustundir þar af 2-3 inni í smiðjutímum

Skólaárið skiptist í haust-, mið- og vorönn 

Stærðfræðikennsla í Grunnskóla Drangsness er í samkennslu og byggist á einstaklingsmiðaðri kennslu. Þó er sérstök áhersla lögð á að nemendur vinni í hópum þar sem hægt er að koma því við. t.d. vinna þeir í hugtakatré þar sem unnið er með hugtök úr stærðfræðinni, mælingarverkefni og unnið með gjaldmiðla. Hér að neðan hefur nám og kennsla í árgöngunum þremur sem falla undir miðdeild verið aðgreind. 

 

 Eftirfarandi hæfniviðmið er unnið með á miðstigi:

 Að geta spurt og svarað með stærðfræði

Að nemandi geti…

 •  tjáð sig munnlega og skriflega um stærðfræði
 • Leyst þrautir með innsæi.
 • Unnið með einföld reiknilíkön, teikningar og myndrit

Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar

Að nemandi geti… 

 • notað hugtök og táknmál stærðfræðinnar og nýtt sér verkfæri (vasareikna, talnalínu o.s.frv.) 
 • Beitt ólíkum aðferðum við lausnir
 • Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn.

Vinnubrögð og beiting stærfræðinnar

Að nemandi geti…

 • Unnið einn og í samvinnu við aðra að því að rannsaka, greina, túlka og finna lausnir á viðfangsefninu. 
 • Geti lesið einfaldann fræðilegan texta og notað stærðfræðiupplýsingar sem þar koma fram
 • Þekki helstu hugtök um fjármál og geti tekist á við verkefni úr umhverfinu. 

Tölur og reikningur 

Að nemandi geti… 

 • Notað tugkerfisrithátt og skilið sætiskerfi
 • Skráð hlutföll og brot á ólíka vegu og sýnt fram á að hann skilur sambandið á milli almennra brota, tugabrota og prósenta. 
 • Leyst viðfangsefni daglegs lífs með hugarreikningi, vasareikni, tölvuforritum og skriflegum útreikningum.
 • Þekkt tengsl reikniaðgerðanna og geti notað algengar reiknireglur. 

Algebra

Að nemandi geti…

 • Notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir í einföldum stæðum og jöfnum
 • Fundið lausnir á jöfnum og ójöfnum með óformlegum aðferðum (víxlreglu, tengireglu og dreifireglu) 

Námsmat: Nemendur taka miðsvetrar- og vorpróf auk kaflaprófa og skiptist námsmatið upp í eftirfarandi þætti: 

reikningsbók 5% , vinnueinkunn 10%, kaflapróf 25% , miðsvetrarpróf  30 % vorpróf 30 % 

Talnalykill er lagður fyrir  skv. sjálfsmatsáætlun skólans en niðurstaða prófsins veitir upplýsingar um styrk- og veikleika í kunnáttu nemanda í námsþáttum stærðfræðinnar. 

 1. bekkur  

Námsgögn: Stika 1a og 1b og efni frá kennara

HæfniviðmiðLeiðir, kennariLeiðir, nemandiNámsmat
Tölur og algebra

 

Nemendur eiga að: 

-Kunna sætiskerfið

– þekkja negatífar tölur og geta reiknað með þeim.

– Þekkja almenn brot og hugtökin teljari og nefnari

þekkja tíunduhluta og geta staðsett þær á talnalínu

– geta námundað tölur að tug, hundraði og notað slumpreikning.

– geta reiknað með reikniaðgerðunum fjórum dæmi úr daglegu lífi. 

– kunna margföldun sem endurtekna samlagningu

– geta haldið áfram með einföld talnamynstur

 • Einstaklingsmiðuð   kennsla
 • Umræða
 • Hópvinna
 • Sjálfstæð vinnubrögð
 • umræða
 • hópvinna þar sem unnið er með gjaldmiðla.
 • spil (Spilavist)
 • vinnusemi
 • lotukannanir
 • hópverkefni
Rúmræði

 

Nemendur eiga að: 

-geta staðsett punkt eða mynd í hnitakerfi. 

– geti áttað sig hvort um sé að ræða speglun, hliðrun eða flutningur. 

-geta búið til mynstur

-geta snúið mynd.

-geta notað gráðuboga

-þekkja hvöss, rétt og gleið horn

-þekkja helstu þrí- og ferhyrninga

 • Einstaklingsmiðuð   kennsla
 • Umræða
 • Sjálfstæð vinnubrögð  
 • umræða
 • vinnusemi
 • lotukannanir
Mælingar

 

Nemendur eiga að: 

-geta mælt og reiknað ummál marghyrninga

-geta breytt mælieiningum 

– geta skilið hvað flatarmál er og reiknað út flatarmál

-geti stækkað og minnkað myndir með mælitækjum

 • Einstaklingsmiðuð   kennsla
 • Umræða
 • Hópvinna
 • Sjálfstæð vinnubrögð  
 • umræða
 • hópvinna þar sem ýmislegt í þorpinu er mælt.
 • vinnusemi
 • lotukannanir
 • hópverkefni
Tölfræði og líkindi

 

Nemendur eiga að: 

-geta gert kannanir

-geta flokkað upplýsingar og kynnt með myndriti

– kynnast excel 

– þekkja hugtökin: miðgildi og tíðasta gildi.

 • Einstaklingsmiðuð   kennsla
 • Umræða
 • Hópvinna
 • Sjálfstæð vinnubrögð  
 • umræða

.

 • vinnusemi
 • lotukannanir
 1. bekkur

Námsgögn: Stika 2a og 2b og efni frá kennara

HæfniviðmiðLeiðir, kennariLeiðir, nemandiNámsmat
Tölur og talnareikningur

 

Að nemandi geti:

      Reikna hratt í huganum

      Reiknað með slumpreikningi

      Margfaldað og deilt

      Reiknað með neikvæðum tölum

      Átti sig á tengslum margföldunar og deilingar.

      þekkt tíundahluta, hundraðshluta og þúsundustu hluta

      margfaldað tugabrot

–       lagt saman tugabrot

–       námundað og notað slumpreikning

haldið áfram með talnamynstur

 • Einstaklingsmiðuð   kennsla
 • Umræða
 • Hópvinna 
 • Sjálfstæð vinnubrögð  
 • umræða
 • hópvinna þar sem unnið er með gjaldmiðla
 • spilavist.
 • vinnusemi
 • lotukannanir
 • hópverkefni
Líkur

 

–  þekkt líkur

– lesið úr tíðnitöflu

 • Einstaklingsmiðuð   kennsla
 • Umræða

 

 • Sjálfstæð vinnubrögð  
 • umræða
 • vinnusemi
 • lotukönnun
Rúmfræði

 

Að nemandi geti.

      teiknað form og aðrar myndir úr þrívídd

      þekkt eiginleika tvívíðra forma

þekkt eiginleika þrívíðra forma

 • einstaklingsmiðuð kennsla
 • umræða 
 • sjálfstæð vinnubrögð
 • umræða
 • vinnusemi
 • lotukönnun
Mælingar

 

Að nemandi geti:

      notað mælieiningar fyrir þyngd

      notað mælieiningar fyrir rúmmál

      reiknað rúmmál ferstrendings

 • einstaklingsmiðuð kennsla
 • umræða
 • hópvinna
 • sjálfstæð vinnubrögð
 • umræða
 • verkefni þar sem ýmislegt í þorpinu er mælt
 • vinnusemi
 • lotukönnun
 • hópverkefni
Hnitakerfi og hlutföll 

 

Að nemandi geti 

      Fundið staðsetningar

–       Fundið út fjarlægðir

–       Speglað í hnitakerfi

–       Reiknað út vegalengd og hraða

 • Einstaklingsmiðuð kennsla
 • umræða
 • sjálfstæð vinnubrögð
 • umræða
 • vinnusemi
 • lotukönnun
 1. bekkur

Námsgögn: Stika 3a og 3b og efni frá kennara

HæfniviðmiðLeiðir, kennariLeiðir, nemandiNámsmat
Tölur og reikningur

 

Að nemandi

-skilji sætiskerfið

– kunni skilgreiningu á frumtölum og þekki frumtölur minni en 100.

– að geta reiknað negatífar tölur og tugabrot.

– að geta lengt og stytt brot

–  að geta notað reikniaðgerðirnar fjórar til að leysa vandamál úr daglegu lífi með því að velja rétta reikniaðgerð, aðferð og vasareikni. 

– að geta áætlað svar  og fært rök fyrir lausnaleiðum 

– að geta búið til einfaldar formúlur í töflureikni

– að geta kanna og lýst talnamynstrum

 • Einstaklingsmiðuð kennsla
 • umræða
 •  Sjálfstæð vinnubrögð  
 • umræða
 • hópvinna þar sem unnið er með gjaldmiðla
 • spilavist
 • vinnusemi
 • lotukannanir
 • hópverkefni
Rúmfræði 

 

Að nemandi geti:

– greint einkenni og eiginleika tví- og þrívíðramynda. 

– lýst hlutum með rúmfræðilegum hugtökum

– teiknað mynd í fjarvídd

– hliðrað, speglað og snúið myndum

– notað gráðuboga

– notað hnit til að lýsa staðsetningu

– notað mælikvarða til að stækka og minnka myndir. 

 • Einstaklingsmiðuð kennsla
 • umræða
 • Sjálfstæð vinnubrögð 
 • umræða
 • vinnusemi
 • lotukönnun
Mælingar

 

Að nemandi geti: 

– áætlað og mælt ýmsar stærðir

– breytt mælieiningum úr einni yfir í aðra. 

– valið viðeigandi mælitæki og framkvæmt raunverulegar mælingar og metið nákvæmni

– tengt 1 líter við 1 kg. 

 • Einstaklingsmiðuð kennsla
 • umræða
 • sjálfstæð vinnubrögð
 • umræða 
 • verkefni þar sem ýmislegt í þorpinu er mælt
 • vinnusemi
 • lotukönnun
 • hópverkefni
Tölfræði og líkur

 

Að nemendi geti: 

– framkvæmt einfaldar kannanir

– raðað og flokkað gögn og kynnt niðurstöður

– notað stafræn hjálpartæki

– lýst niðurstöðum með hugtökunum miðgildi og tíðasta gildi. 

– metið líkur hvort eitthvað sé líklegt eða ólíklegt. 

– geta notað úrtak til að segja til um dreifingu í stærra safni. 

 • Einstaklingsmiðuð kennsla
 • umræða
 • Sjálfstæð vinnubrögð
 • umræða
 • vinnusemi
 • lotukönnun